opc_loader

.

.

Print deze pagina:

 

              VOORWAARDEN

Trolleyworld bv is gevestigd in Soest, Nieuwegracht 13A 3763LP, Nederland en is ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer 91811805.

Trolleyworld bv hierna te noemen Trolleyworld.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TrolleyWorld zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TrolleyWorld worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden..

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van TrolleyWorld zijn vrijblijvend en bedrijfsnaam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TrolleyWorld. TrolleyWorld is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TrolleyWorld dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen


4.1 De door TrolleyWorld opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 4. Levering


4.1 De door Trolleyworld vof opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan trolleyworld verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door trolleyworld geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 trolleyworld garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u trolleyworld daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft btrolleyworld de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan trolleyworld te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Technische onderdelen zoals motoren, controlboxen, IC boards, potentiometers kunnen nimmer worden teruggegeven, hetgeen betekend dat deze onderdelen onherroepelijk worden gekocht.                                                                                                7.4 Indien een artikel special besteld moet worden. (bv indien de voorraad op 0 staat)  is de aankoop onherroepelijk.

 

Artikel 8. Garantie


8.1 Indien trolleyworld producten aan de afnemer levert, is trolleyworld nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop trolleyworld ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn is conform fabriek voorwaarden.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door trolleyworld na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door trolleyworld in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie


9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en trolleyworld, dan wel tussen trolleyworld en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en trolleyworld, is trolleyworld niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van trolleyworld.

 

Artikel 10. Overmacht


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft trolleyworld ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat trolleyworld gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan trolleyworld kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen


11.1 Indien u aan trolleyworld schriftelijk opgave doet van een adres, is trolleyworld gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan trolleyworld schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door trolleyworld gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat trolleyworld deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien  een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met trolleyworld in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door trolleyworld vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 trolleyworld is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 13 Retouren.

Het kan voorkomen dat je een product wilt retourneren. Dit kan bij ons binnen 14 dagen na het verstrijken van de bedenktermijn, zonder opgaaf van reden. Let op: de retourkosten zijn wel voor eigen rekening, deze worden niet door ons vergoed. Je hebt 14 dagen om het retour te melden en vanaf het moment van melden 14 dagen om de bestelling te retourneren.

Wij vergoeden het door u betaalde bedrag incl. de door ons gemaakte verzendkosten.

Attentie; onderdelen van golftrolleys kunnen nooit en te nimmer retour gestuurd worden. Onderdelen wordt verstaan o.a. motoren, snelheidsregelaars, (voor)wielen, controllers, frame onderdelen, handvaten, wielassen, lagers, bekabeling, accu's enz.

Volg onderstaande stappen om de retourprocedure zo soepel mogelijk te laten verlopen:

  1. Stuur een Mail aan: info@golftrolleys.nl en meld je aan met je ordernummer en omschrijving produkt wat je retour wilt sturen.
  2. Geef je pakketje af bij een door jou gekozen postkantoor of verzendlokatie. Vergeet niet het naam/ordernummer te vermelden.  Voor een envelop betaal je ongeveer 2 zegels en voor een klein pakket ca. € 7,95 en groot pakket € 14,95
  3. Je brief/pakketje verstuur je naar: Trolleyworld vof  Nieuwegracht 13 A  3763LP Soest
  4. Wij zullen het bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding  terugstorten mits het ongebruikt is en in originele verpakking zit.